Privacy beleid

Concertina’s Accordeonorkesten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Concertina’s Accordeonorkesten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document.
– Het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

Concertina’s Accordeonorkesten beheert de volgende gegevens:

– Naam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mail adres
– Geboortedatum
– Gegevens over uw instrument, indien verzekert via de vereniging.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Ze worden niet zonder noodzaak doorgestuurd naar externe partijen. Binnen de vereniging hebben alleen de personen die de gegevens vanuit hun functie in moeten zien toegang.

De vereniging maakt, voor promotiedoeleinden, foto’s en filmopnames en plaatst deze op www.concertinas.nl, Facebook, YouTube en in kranten en tijdschriften.

U kunt uw gegevens ten alle tijden inzien en/of veranderen. Bij beëindiging van het lidmaatschap heeft u het recht “vergeten” te worden. Neem voor vragen contact op met het bestuur. Bestuursleden zijn te vinden op deze site onder “contact”.